Chính sách sử dụng website

Điều khoản sử dụng

Các điều khoản sử dụng sau đây (“Điều khoản sử dụng”) chi phối việc bạn sử dụng trang web phattriennongnghiepht.vn.

Việc bạn sử dụng website, bạn đồng ý với các Điều khoản sử dụng này. Chúng tôi có thể sửa đổi Điều khoản Sử dụng này bất kỳ lúc nào theo quyết định của chúng tôi bằng cách đăng các Điều khoản Sử dụng đã sửa đổi tại liên kết Điều khoản Sử dụng (tức là trang web bạn đang xem) hoặc ở nơi khác trên trang web này. Các bản sửa đổi đó sẽ có hiệu lực tại thời điểm bạn đang tải trang, trừ khi được chúng tôi tuyên bố rõ ràng.

Bạn có trách nhiệm nhận thức được bất kỳ Điều khoản Sử dụng đã sửa đổi bằng cách kiểm tra trang web này. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web theo các thay đổi trong Điều khoản Sử dụng cấu thành sự đồng ý của bạn với Điều khoản Sử dụng đã sửa đổi.

Miễn trừ trách nhiệm

Website này và bất kỳ tài liệu trên website chỉ nhằm cung cấp thông tin chung và không có ý định tạo thành bất kỳ lời khuyên hoặc cấu thành các dịch vụ chuyên nghiệp.

Tài liệu được thảo luận cung cấp thông tin chung và không nên được thực hiện mà không có chuyên gia tư vấn phù hợp với nhu cầu cá nhân của bạn. Việc bạn sử dụng mà không có chuyên gia tư vấn có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp hoặc cá nhân của bạn,

Phattriennongnghiepht.vn chuyển hướng bạn đến các trang web riêng biệt khác nhau và đến nhiều trang và trang mạng xã hội khác nhau.

Các Điều khoản Sử dụng này chỉ áp dụng cho nội dung trên phattriennongnghiepht.vn và không áp dụng cho từng trang web riêng lẻ mà nó chuyển hướng đến. Công ty HT và nhóm các đơn vị trực thuộc không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với nội dung, độ chính xác hoặc bảo mật của bất kỳ trang web nào được liên kết (bằng cách liên kết hoặc cách khác) với website này.

Quyền sở hữu

Bạn có thể liên kết đến website với điều kiện, liên kết không liên quan đến việc sử dụng trái phép logo; hoặc bất kỳ vi phạm khác về nhãn hiệu, bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác của chúng tôi.

Website này chứa tài liệu được sở hữu hoặc cấp phép cho chúng tôi. Tài liệu bao gồm, nhưng không giới hạn: thiết kế, bố cục, giao diện, hình thức và đồ họa. Việc sao chép bị cấm (khác với thông báo bản quyền), là một phần của các Điều khoản sử dụng này. Bạn không được phân phối hoặc khai thác thương mại nội dung trên website (ngoại trừ các trường hợp được sự cho phép của chúng tôi bằng văn bản). Bạn cũng không thể chuyển giao hoặc lưu trữ nó trên bất kỳ website nào khác hoặc dạng khác của hệ thống truy xuất điện tử.